Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden WASTE2POWER
Per 1 januari 2021
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1 – Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten en overeenkomsten met één of meer Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven met betrekking tot door deze Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven te leveren diensten; Inkoopadvisering: het adviseren van de Klant terzake van Inkoopovereenkomsten en het in dat kader behartigen van de belangen van de Klant in relatie tot de leveranciers, alsmede- indien van toepassing het leveren vaan aangeboden producten.
– het opzeggen en/of beëindigen van bestaande inkoopovereenkomsten, het wijzigen van de inhoud van bestaande Inkoopovereenkomsten en het afsluiten van nieuwe Inkoopovereenkomsten;
Leverancier: een leverancier van gas en/ of elektriciteit; Inkoopovereenkomst: overeenkomst tussen de Klant en één of meerdere Leveranciers, waarbij de Klant
van Leverancier(s) gas en/of elektriciteit koopt. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van Waste2power. Leveranciersovereenkomsten: Inkoopovereenkomsten en Verkoopovereenkomsten; Meetbedrijf: een bedrijf dat gecertificeerd is voor het opnemen van elektriciteits-, gas- en/of warmtemeters en dat de kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas- en/of warmte aan de Klant in rekening brengt; Waste2power: de B.V. Waste2power (KvK nummer 77105397), gevestigd en kantoorhoudende te IJmuiden. en/of een aan middels een rechtsgeldige samenwerkingsovereenkomst aan haar gelieerde natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met of een opdracht aanneemt van de klant; Regionaal Netbeheerder: de netbeheerder die een regionaal gas- en/of elektriciteitsnet beheert en
voor het transport van gas en/of elektriciteit over dit gas en/of elektriciteitsnet kosten aan de afnemer
van gas en/of elektriciteit in rekening brengt;
Specificatie: een schriftelijke opgave door de klant aan Waste2power van de door de Klant gewenste
levering van gas en/of elektriciteit overeenkomstig een door Waste2power aan de Klant ter beschikking
gesteld formulier, welke specificatie tenminste moet vermelden het leveringsadres, het volume aan gasen/of elektriciteit en de leveringsperiode;

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden of diensten van Waste2power en op alle overeenkomsten tussen de Klant en Waste2power. Bij
tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de schriftelijke voorwaarden van een offerte,
aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst, gelden de voorwaarden van de
offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst boven deze algemene
voorwaarden.
2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden (waaronder ook eventuele algemene
voorwaarden) van de Klant maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en Waste2power,
tenzij Waste2power dergelijke voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk heeft aanvaard. Bij
tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de Klant gelden deze algemene
voorwaarden boven de algemene voorwaarden van de Klant.
2.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door Waste2power worden gewijzigd. De Klant wordt geacht met de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben ingestemd, indien hij tegen de toepasselijkheid
daarvan niet binnen 14 dagen na toezending door Waste2power schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
2.4 Indien enige bepaling uit een tussen de Klant en Waste2power gesloten overeenkomst rechtskracht mist, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing, tenzij de instandhouding van de resulterende overeenkomst kennelijk onredelijk is.
Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van vier weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. Mondelinge offertes en aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij schriftelijk door Waste2power bevestigd.
3.2 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. Gegevens
worden geacht correct te zijn.
3.3 Waste2power kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden, indien de Klant
redelijkerwijs begrijpt dat de offerte en/of aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant. De
door de Klant aangebrachte wijzigingen in de offertes en/of aanbiedingen zijn pas geldig na
schriftelijke bevestiging door Waste2power.
4.2 De ontvangstdatum bij Waste2power van de door de Klant ondertekende offerte of aanbieding
geldt als aanvangsdatum van de overeenkomst.
4.3 De overeenkomst leidt voor Waste2power tot een inspanningsverbintenis en niet tot een
resultaatsverbintenis. Waste2power verplicht zich tegenover de Klant tot het uitvoeren van de opdracht nar
beste kunnen, maar kan geen resultaat garanderen.
4.4 Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk zijn overeengekomen.
4.5 Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden,
zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de
bepaling welke nietig is of vernietigd wordt overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te
treffen in dier voege dat de strekking van de overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.

Artikel 5: Prijzen:
5.1 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd in de offerte of aanbieding genoemde soorten van
dienstverlening, waaronder de inkoopadvisering en factuurcontrole en eventuele andere door Waste2power in de offerte of aanbieding gespecificeerde diensten. Prijzen in offertes, aanbiedingen,
overeenkomsten en andere documenten zijn exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele andere vanoverheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5.2 Bij de dienst factuurcontrole kunnen Waste2power en de Klant schriftelijk overeenkomen dat de Klant geen vergoeding verschuldigd is voor de door Waste2power verrichte diensten, behoudens indien en voor zover de Klant als gevolg van de factuurcontrole door Waste2power een terugbetaling of creditnota van een Leverancier, Regionale Netbeheerder, Belastingdienst en/of Meetbedrijf ontvangt. In dat geval is Waste2power gerechtigd tot 30% van de op basis van de terugbetaling of creditnota aan de Klant toekomende bedragen of aldus door de Klant genoten besparingen.
5.3 Waste2power behoud zich het recht voor de prijzen jaarlijks te wijzigen. In geval van een
prijsverhoging zal Waste2power de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De Klant heeft het recht binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving de desbetreffende overeenkomst te
ontbinden door middel van een schriftelijk aan Waste2power te zenden verklaring zonder recht op
schadevergoeding, tenzij Waste2power zich alsdan binnen 10 werkdagen bereid verklaart de overeenkomst op basis van de oorspronkelijke overeengekomen prijs uit te voeren.
Artikel 6: Facturering en betaling:
6.1 De door de Klant verschuldigde vergoeding zal door middel van een factuur door Waste2power aan
de Klant in rekening worden gebracht.
6.2 De door de Klant verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op een
door Waste2power aangegeven rekening te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders door Waste2power is
aangegeven.
6.3 Indien de Klant niet of niet tijdig betaalt:
a) is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is, zonder dat daartoe een aanzegging is
vereist, Waste2power gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het niet betaalde
deel de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te
brengen; telkens na verloop van een jaar is over de wettelijke handelsrente die in dat jaar is
vervallen maar niet is betaald ook wettelijke handelsrente verschuldigd.
b) en Waste2power daarom genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, is de Klant ook
buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden
berekend met inachtneming van de aanbevelingen opgenomen in het rapport van de
werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke
kosten of eventuele voor dat rapport in de plaats tredende normen. Indien echter de
werkelijk gemaakte kosten het aldus berekende bedrag te boven gaan, is de Klant
verplicht de werkelijk gemaakte kosten aan Waste2power te vergoeden.
Het voorgaande laat het recht van Waste2power om werkzaamheden op te schorten en/of een
voorschot te verlangen voor nog uit te voeren werkzaamheden onverlet.
6.4 Door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle
verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van de verschenen rente en ten slotte ter voldoening
van de oudste openstaande en opeisbare facturen. De Klant heeft niet het recht deze toerekening te
wijzigen door bij betaling een andere volgorde aan te wijzen.
6.5 Het is de Klant niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens Waste2power op te schorten of te verrekenen met enige vordering die de Klant uit welke hoofde dan ook op Waste2power heeft.
6.6 Waste2power is gerechtigd zekerheid te verlangen voor tijdige betaling en indien deze uitblijft
werkzaamheden op te schorten of geheel te beëindigen.

Artikel 7: Volmacht:
7.1 In geval van factuurcontrole verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan Waste2power toestemming om de Klant te vertegenwoordigen en haar rechten en belangen te behartigen terzakevan de door Leveranciers, Regionaal Netbeheerder en/of Meetbedrijven in rekening gebrachte bedragen terzake van Energieovereenkomsten, alsmede om al hetgeen te verrichten wat de Klant ter zake nuttig of nodig mocht oordelen. Deze volmacht omvat mede de volgende (rechts)handelingen:
a) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische systemen
die gebruikt worden i het kader van Energieovereenkomsten.
b) Het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven over
aan de Klant in rekening gebrachte bedragen terzake van transport en levering van gas en/of
elektriciteit terzake van Energieovereenkomsten.
7.2 In geval van Inkoopadvisering verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan
Waste2power toestemming om de Klant terzake te vertegenwoordigen en haar rechten en belangen te behartigen terzake van de totstandkoming en uitvoering van Energieovereenkomsten alsmede te
verrichten wat Waste2power ter zake nuttig of nodig mocht oordelen. Deze volmacht omvat mede de volgende( rechts)handelingen:
a) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische systemen
die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten.
b) het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven over
aan de Klant in rekening gebrachte bedragen terzake van transport en levering van gas en/of
elektriciteit terzake van Energieovereenkomsten.
c) het opzeggen en/of beëindigen van Energieovereenkomsten.
d) het wijzigen van de inhoud van Energieovereenkomsten, bijvoorbeeld met betrekking tot het
contractsvolume of de prijs van door Leveranciers aan de Klant te leveren gas en/of
elektriciteit.
e) het namens de Klant opvragen van offertes en/of aanbiedingen van (potentiële) Leveranciers,
Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven.
f) het namens de klant ondertekenen en paraferen van leveringsovereenkomsten voor
elektriciteit en gas.
7.3 Waste2power is bevoegd van de in artikelen 7.1 en 7.2 genoemde volmacht gebruik te maken, ook indien Waste2power mocht optreden als gevolmachtigde van één of meer andere bij de betreffende (rechts)handelingen betrokkenen.
7.4 De Klant vrijwaart Waste2power voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit handelingen
die Waste2power heeft verricht binnen de grenzen van deze volmacht.
7.5 De volmacht geldt voor bepaalde tijd en kan door de Klant worden herroepen. Een herroeping
van deze volmacht dienst schriftelijk aan Waste2power kenbaar gemaakt te worden. De herroeping heeft werking vanaf de 5e werkdag na de bevestiging van de ontvangst van de herroeping door Waste2power.
7.6 De opdrachten die in het kader van de volmacht door de Klant aan Waste2power zijn verstrekt
voordat de herroeping overeenkomstig artikel 7 lid 5 werking heeft, worden door de herroeping niet
aangetast.

Artikel 8: Werkzaamheden en uitvoering van opdracht:
8.1 De Klant is gehouden alle gegevens en documenten die Waste2power naar haar oordeel nodig
heeft voor het goed uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden tijdig, in de gewenste vorm
en op de gewenste wijze aan te leveren.
8.2 Waste2power verplicht zich om de Klant tijdig op de hoogte te brengen van alle gebeurtenissen die
van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van de werkzaamheden en haar onverwijld in kennis te
stellen van de opzegging, beëindiging, wijziging en/of de totstandkoming van Energieovereenkomsten.
8.3 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door
haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn.
8.4 Waste2power bepaalt op welke wijze en door welke personen de werkzaamheden uitgevoerd
worden. Waste2power heeft de mogelijkheid om hiertoe derden in te schakelen. Indien andere deskundigen
benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal Waste2power deze in overleg met
en voor rekening van de Klant inschakelen.
8.5 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de door Waste2power voor de Klant verrichte
werkzaamheden.
Artikel 9: Totstandkoming Energieovereenkomsten:
9.1 Energieovereenkomsten komen tot stand na ondertekening door de Klant van een hiertoe door
Leverancier(s) uitgebracht aanbod. Ondanks dat Waste2power zich tot het uiterste inspant om een zo gunstig mogelijke overeenkomst voor de Klant uit te onderhandelen, kan Waste2power nimmer aansprakelijk
gesteld worden voor welk gedeelte dan ook van de inhoud van de Energieovereenkomst.
9.2 Na de totstandkoming van de Energieovereenkomst zal deze zo spoedig mogelijk door Waste2power aan de Leverancier worden bevestigd.
9.3 De uitvoering en werkzaamheden van het in de Energieovereenkomst vastgelegde,
geschieden uitsluitend voor rekening en risico van de Klant. Er komt in dat geval uitsluitend een
Energieovereenkomst tussen Leverancier en de Klant tot stand, waarbij Waste2power geen partij is.
9.4 Door Waste2power in het kader van de dienst Inkoopadvisering aan de Klant medegedeelde gas
en/of elektriciteitsprijzen zijn niet bindend, zodat hier door de Klant geen rechten aan kunnen worden ontleend. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas en/of elektriciteitsprijzen dagelijksfluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.
Artikel 10: Controle door de klant:
10.1 De Klant dient te controleren of door namens haar gegeven opdrachten door Waste2power juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is de Klant verplicht
Waste2power daarvan onverwijld in kennis te stellen.
10.2 Waste2power is verplicht om na de controle door de Klant eventuele door haar gemaakte fouten en vergissingen – voor zover mogelijk – te herstellen. In dat geval is Waste2power niet verplicht tot schadevergoeding jegens de Klant, behoudens voor zover uit het bepaalde in artikel 13 anders voortvloeit.

Artikel 11: Duur en beëindiging overeenkomst:
11.1 Een overeenkomst met Waste2power wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij anders
vermeld op de door de Klant ondertekende offerte. Opzegging van de overeenkomst dienst schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Zonder opzegging wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. De voorwaarden blijven onverminderd van kracht na stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.
11.2 Waste2power is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en met de overeenkomst samenhangende overeenkomsten of opdrachten te annuleren,
indien:
a) de Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de met
Waste2power gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst;
b) na het sluiten van de overeenkomst aan Waste2power ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c) de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van de Klant bekend worden, die,
waren de gegevens bekend geweest bij het aangaan van de overeenkomst, tot weigering
van het aangaan van de overeenkomst door Waste2power zou hebben geleid;
d) de Klant bij het aangaan van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
e) in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijk
overdracht van het bedrijf van de Klant.
11.4 Voorts is Waste2power gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich er anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Waste2power kan worden gevergd.
11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijnde vorderingen van Waste2power op de Klant
onmiddellijk opeisbaar. Indien Waste2power toto opschorting van haar verplichtingen of ontbinding van de
overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding of garantie, zulks
onverminderd de aan Waste2power toekomende rechten.
11.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Waste2power, zal Waste2power in overleg met
de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de
opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van werkzaamheden voor Waste2power
extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, tenzij Waste2power anders
aangeeft.

Artikel 12: Overmacht:
12.1 Indien Waste2power door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de
overeenkomst (verder) uit te voeren, is Waste2power gerechtigd – zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten – de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor de dur van de overmachtssituatie op te schorten.
12.2 Van de overmacht is sprake, indien van Waste2power ten gevolge van enige omstandigheid
redelijkerwijs niet (meer) kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt, ook al was
die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar. Van overmacht is in
ieder geval sprake ingeval van oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen, werkstakingen bij of
boycot van Waste2power of door haar ingeschakelde derden, alsmede een door Waste2power ingeschakelde
derde zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en/of wanprestatie
van medewerkers van Waste2power, en indien enige dwingendrechtelijke overheidsregeling het (verder)
uitvoeren van de werkzaamheden onmogelijk maakt.
12.3 De Klant is te allen tijde gehouden, ongeacht of de overmachtsituatie zich aan de zijde van
Waste2power of aan de zijde van de Klant voordoet, de uit hoofde van de overeenkomst aan Waste2power
verschuldigde vergoedingen te voldoen.
Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Waste2power geeft geen enkele garantie, van welke aard of omvang dan ook, met betrekking tot
de resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. Meer in het bijzonder kan
Waste2power niet garanderen dat:
a) met betrekking tot de dienst factuurcontrole: de door de Leverancier(s), Regionaal
Netbeheerders en/of Meetbedrijven aan de klant in rekening gebrachte danwel aan de Klant
te betalen bedragen terzake van Energieovereenkomsten juist en volledig zijn.
b) met betrekking tot de dienst Inkoopadvisering: de door tussenkomst van Waste2power door de Klant
afgesloten Energieovereenkomsten de meest voordelige gas en/of elektriciteitstarieven op de
markt bieden.
13.2 Aan de door Waste2power aan de Klant verstrekte berekeningen met betrekking tot de door de
Klant te betalen of te ontvangen bedragen terzake van Energieovereenkomsten kunnen geen rechten
worden ontleend, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3.
13.3 Waste2power is tot niet meer verplicht dan zich er voor in te spannen naar beste weten en kunnen
met inachtneming van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop in de gegeven situatie mocht
worden gerekend, uitvoering te geven aan de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst.
13.4 Waste2power is jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van enige
tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door de Klant, haar werknemers,
ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens indien de schade die het gevolg
is van de opzet of grove schuld van Waste2power.
13.5 Waste2power is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende)
kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derden of welke andere gevolgschade dan
ook.
13.6 De Klant vrijwaart Waste2power terzake alle vorderingen van derden, die met de overeenkomst en
eventueel in het kader van de overeenkomst opgezegde, beëindigde en/of tot stand gekomen

Energieovereenkomsten samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen
(inclusief de kosten voor rechtsbijstand).
13.7 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde zal in geen geval de
aansprakelijkheid van Waste2power verder strekken dan drie maal het bedrag van de vergoedingen, die de
Klant terzake van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst aan Waste2power verschuldigd is.
Artikel 14: Toepasselijk recht; bevoegde rechter:
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Ingeval van verschillen omtrent de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen met uitsluiting van iedere rechter worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij Waste2power er de voorkeur aan geeft zich aan het
oordeel van een andere bevoegde rechter te onderwerpen.

Facebook
LinkedIn