Privacy statement

PRIVACY-VERKLARING WAST2POWER
Ons privacy-beleid bepaalt hoe Waste2power B.V. omgaat met uw persoonsgegevens. Lees het
daarom aandachtig.
Dit beleid gaat over:
• gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen om voor u een offerte uit te brengen of
uit te laten brengen of een overeenkomst met u te sluiten
• gegevens die ons door een derde partij worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw
energieleverancier, uw meetbedrijf of uw netbeheerder
• gegevens die wij van u ontvangen via onze website
Voor de toepassing van de regelgeving inzake gegevensbescherming geldt als
gegevensbeheerder Waste2power B.V., kantoor houdende aan plein 1945 37,1971GB IJmuiden, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 77105397. Onze website
bevat links naar andere websites die beheerd worden door derden (inclusief het gebruik van
cookies). Als u deze links gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om te begrijpen hoe deze
derden uw gegevens zullen gebruiken. Zodra u onze website verlaat met behulp van deze
links, hebben we geen controle meer over informatie die wordt ingediend of verzameld door
derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere websites.
Welke informatie verzamelen we van u en hoe verzamelen we die?
We verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u:
Een offerte (laten) uitbrengen, een overeenkomst afsluiten en de overeenkomst uitvoeren
• Informatie die u, uw leverancier of een externe call provider ons heeft verstrekt met het
oog op een verkoopgesprek, offerte en/of het afsluiten van een overeenkomst. Deze
informatie omvat uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, correspondentieadres, facturatie en vestigingsadres(sen) (waarvan één uw thuisadres kan zijn, wanneer u heeft
aangegeven ook voor dit adres een offerte te laten maken), telefoonnummers, geslacht,
bankgegevens, EAN-codes en gegevens over uw gas- en/of elektriciteitsverbruik
• Details van overeenkomsten die u met ons sluit of middels ons laat sluiten, inclusief
contactgegevens van personen die u verstrekt op het moment dat u een overeenkomst
met ons sluit, of middels ons laat sluiten.
• Registratie van alle correspondentie die wij met u hebben. We kunnen ook alle
communicatie met u inzien en registreren, inclusief telefoongesprekken en e-mails, om
ons te helpen het niveau van onze dienstverlening te handhaven en te voldoen aan onze
verplichtingen conform wet- en regelgeving.
• Informatie over uw energielevering, zoals verbruiksgegevens, meteropnames en
informatie over uw meter, die wij van u, uw leverancier, andere marktpartijen en
eventuele centrale registers ontvangen. Ons gebruik van de centrale registers wordt
strikt bepaald door de regels omtrent Dataveiligheid.
Gebruik van de website
• Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze site www.Waste2power.nl
(“onze site”). Deze informatie omvat gegevens die worden verstrekt op het moment dat
u diensten aanvraagt.
Andere manieren waarop we gegevens verzamelen
• We kunnen informatie over u verzamelen en bestaande informatie bijwerken nadat wij
van u een e-mail hebben ontvangen, een telefoongesprek met u hebben gevoerd of een
persoonlijk gesprek op locatie met u hebben gevoerd.
Hoe verwerken wij de verzamelde gegevens?
• Wij slaan de verzamelde gegevens op in ons CRM-systeem, dat alleen inzichtelijk is voor
medewerkers van ons bedrijf.
Hoe gebruiken we uw informatie?

We gebruiken de informatie over u op de volgende manieren:
Een offerte (laten) uitbrengen, een overeenkomst afsluiten en de overeenkomst uitvoeren
• U te voorzien van een offerte voor de levering van elektriciteit, gas of beide. Hiertoe
dienen wij uw informatie beschikbaar te stellen aan relevante leveranciers van
elektriciteit, gas, netbeheer, meetdiensten, e.d.
• Onze verplichtingen nakomen uit hoofde van (service)overeenkomst(en) die tussen u en
ons is (zijn) aangegaan.
• Het opstellen van nauwkeurige facturen.
• Het verwerken van betalingen van u of aan u.
• Reageren op uw vragen en verzoeken.
De kwaliteit van onze diensten waarborgen
• Het opleiden van onze medewerkers.
• U in staat stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u
dat wenst.
• Het verstrekken van informatie, producten of diensten die u aan ons vraagt.
Interne zakelijke doelen
• Voor interne doeleinden, zoals interne controles of interne audits.
Op welke grond hebben wij het recht uw gegevens te verwerken?
In de meeste gevallen verwerken wij uw gegevens om, op uw verzoek, stappen te
ondernemen om een overeenkomst met u aan te (laten) gaan, of omdat de verwerking
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.
Indien de verwerking niet gerelateerd is aan uw overeenkomst, verwerken we uw gegevens
op één van de volgende gronden:
• U hebt ons duidelijk toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken.
• Zoals vereist om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en
onze contractuele afspraken te handhaven.

Hoe lang zullen we uw gegevens bewaren?
Tenzij de toepasselijke wetten een langere bewaarperiode voorschrijven, zullen we uw
gegevens bewaren zolang uw account actief is en voor een extra periode daarna om alle
openstaande kwesties of vragen te behandelen die zich kunnen voordoen met betrekking tot
uw account. We zullen de bewaartermijnen periodiek herzien om te controleren of deze
gepast zijn. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.
Als u geen actieve klant bent en u niet van ons wilt horen, kunt u contact opnemen met ons
via info@Waste2power.nl We verwijderen uw gegevens dan direct.
Aan wie geven we uw informatie door?
Onze dienstverleners
We geven informatie door aan dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Tijdens de
looptijd van uw account zullen de identiteit en de categorieën van derden kunnen
veranderen. Uw gegevens worden alleen door onze externe dienstverleners gebruikt om de
gevraagde diensten te leveren en elke dienstverlener is onderworpen aan voorwaarden die in
overeenstemming zijn met dit privacybeleid.
We gebruiken de volgende soorten externe dienstverleners om aan ons diensten te verlenen:
• Leveranciers van elektriciteit- en/of gas.
• Netbeheerders
• Meetbedrijven
• Partners, die duurzame oplossingen kunnen aanbieden, dit alleen op uw uitdrukkelijke verzoek.
• Externe controleurs, indien nodig om onze wettelijke en regelgevende verplichtingen na
te komen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden meedelen:
• Indien we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw
persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de beoogde verkoper of koper van die
activa.
• Indien u verzoekt om of toestemming geeft voor het doorgeven van informatie aan een
derde.
• Indien Waste2power B.V., of nagenoeg al onze activa, worden overgenomen door een derde, in
welk geval de persoonsgegevens die Waste2power B.V. over zijn klanten bewaart, deel zullen
uitmaken van de overgedragen activa.
• Indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde
een wettelijke en regelgevende verplichting na te komen; onze voorwaarden,
leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen; of de
rechten, het eigendom of de veiligheid van Waste2power B.V., onze klanten of anderen te
beschermen.
Overdrachten van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’)
Op dit moment hebben wij geen dienstverleners die gevestigd zijn buiten de EER. Mocht dit
op een later tijdstip wel het geval zijn, dan stellen wij u hiervan op de hoogte voordat wij uw
gegevens met hen delen.
Uw rechten
U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken.
Als betrokkene hebt u de volgende rechten:
• Het recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens.
• Het recht op toegang tot en/of op aanpassing of het wissen van uw persoonsgegevens.
• Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren en/of u zich
daartegen te verzetten.
• Het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing enkel gebaseerd op de
geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.
• Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in het kader
van dit privacy-beleid, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij uw lokale
toezichthoudende overheid. Als u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u de details van
uw lokale toezichthoudende autoriteit gemakkelijk via internet vinden.
U kunt deze rechten uitoefenen een schriftelijk verzoek te sturen naar info@Waste2power.nl
Wijzigingen van ons privacy-beleid
Alle mogelijke wijzigingen in de toekomst aan ons privacy-beleid, zullen op onze website
worden gepubliceerd en indien nodig via e-mail aan u worden doorgegeven.
Contact
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en
kunnen worden gericht aan info@Waste2power.nl

Facebook
LinkedIn